Undersøgelser

IMG_7075.jpg

Vi udforsker den digitale generations adfærd, kommunikation og læring

Mehlsen Media indsamler og formidler viden om aktuelle tendenser og forandringer i medieudviklingen og uddannelsessystemet med særligt fokus på børn og unge. Vi leverer konsulentbistand til undersøgelser og analyser, indsamler data gennem kvalitative og kvantitative metoder og udarbejder undersøgelser, dels for organisationer, dels egne undersøgelser.

Vores egne undersøgelser vil typisk følge fire faser:

  • FASE 1: Indkredsning af definitioner og problemstillinger gennem kortlægning af eksisterende viden på området og ekspertinterview.

  • FASE 2: Indsamling af kvalitative data, fx interview, fokusgrupper og feltarbejde med observationer, og kvantitative data (spørgeskemaundersøgelse).

  • FASE 3: Analyse af den indsamlede data.

  • FASE 4: Formidling. Vi formidler indsigterne journalistisk og med fokus på målgruppernes brug.


CASES

LIKE cover.jpg

UDVIKLING OG AFPRØVNING AF UNDERVISNINGSMATERIALET LIKE


Undervisningsmaterialet LIKE er udviklet og afprøvet af Mehlsen Media i samarbejde med forskere fra Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet og en lang række lærere, elever og fagkonsulenter i 2017-2019. Deltagere fra praksisfeltet er inddraget i processen fra start til slut for at sikre, at materialet målrettes behov hos lærere, elever og uddannelser. Undervejs er der indsamlet data, som danner baggrund for justering af materialets design og indhold.

I udviklingsfasen har Mehlsen Media foretaget skolebesøg med observationer og seks fokusgruppeinterview med henholdsvis lærere og elever. Cirka 20 lærere og 450 elever fra tre folkeskoler i Roskilde Kommune og fem gymnasier har afprøvet materialet i klasser og herefter evalueret materialet.

Det metodiske design og spørgeskemaer til evaluering er udarbejdet med rådgivning fra Danmarks Evalueringsinstitut. De Digitale Ambassadører i D.U.D.E har givet feedback med afsæt i besøg på efterskoler og i 9. klasser. Ligeledes har fagkonsulenter og forskere kommenteret materialet.

© Center for Information og Boblestudier 2019
ISBN: 978-87-971-1190-1


UNDERSØGELSE AF ELEVEN I DET DIGITALE GYMNASIUM


Hvordan anvender gymnasieelever digitale teknologier fagligt? Og hvordan og hvornår understøtter digitale teknologier elevernes arbejds- og læreprocesser — og hvornår gør de ikke? Undersøgelsen Digitalisering i gymnasiet set fra elevers perspektiv fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) giver et sjældent indblik i elevernes skolehverdag, hvor digitale teknologier sætter sit præg på blandt andet elevernes læringsfællesskaber, informationssøgning, samarbejde, videndeling og feedback.

Undersøgelsen viser, at digitale teknologier ændrer ved gymnasieelevers arbejds- og læreprocesser. Udviklingen giver nye muligheder for læring. Men selv om de digitale teknologier indgår i faglige sammenhænge, får eleverne ikke nødvendigvis et fagligt udbytte. De mangler kompetencer til at navigere digitalt og har behov for en klarere rammesætning fra lærerne. Et eksempel på elevernes behov for rammesætning er informationssøgning, som i stigende grad foregår digitalt. Selv om gymnasiet har fokus på kildekritik og søgning, så viser undersøgelsen, at der er stor forskel på, hvad eleverne forstår ved kildekritik i praksis.

Camilla Mehlsen har været en del af projektgruppen bag undersøgelsen. Læs mere om undersøgelsen hos Danmarks Evalueringsinstitut.

© Danmark Evalueringsinstitut 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-127-7


UNDERSØGELSE AF BØRN OG UNGES UDVIKLING

UDVIKLINGSKOMPAS.png

Baggrund: Det Danske Spejderkorps (DDS) har sat fornyet fokus på DDS' formål om at bidrage til børns og unges udvikling. Det sker som led i en større fornyelse af DDS' program. Hvordan passer DDS' nuværende aldersinddeling med børns og unges udviklingsperioder? Hvad optager børn og unge i dag? Hvad er der af ny forskningsmæssig viden, som DDS bør tage højde for?

Om undersøgelsen: DDS bad Mehlsen Media om at undersøge og formulere milepæle for og karakteristika ved børns og unges udvikling i alderen ca. 3-20 år — med henblik på at give DDS et opdateret vidensgrundlag. Desuden skulle Mehlsen Media udvikle redskab(er), der kunne inspirere spejderledere til at arbejde med spejdernes personlige udvikling og læring.

Undersøgelsen bygger på interview, observationer og desktopresearch og med bistand fra eksperter, bl.a. professor Charlotte Ringsmose og lektor Grethe Kragh-Müller fra DPU, Aarhus Universitet og medieforsker Tina Skov Gretlund hos DR.

Resultaterne er formidlet i rapporten ‘Udviklingskompasset’, ved foredrag og workshops, og DDS har løbende bragt temaartikler inspireret af rapporten på DDS.dk og Facebook samt designet redskabet ‘Udviklingskompasset’.

Udviklingskompasset
- Ny viden om milepæle og redskaber til udvikling af børn og unge i DDS

Af Camilla Mehlsen og Alona Vibe Vestergaard Andersen
© Mehlsen Media & DDS 2015
ISBN: 978-87-93415-010


MEDBESTEMMELSE OG ANSVAR FOR BØRN OG UNGE


Baggrund
: Programudvalget i Det Danske Spejderkorps (DDS) bad Mehlsen Media om 1) at undersøge betydningen af medbestemmelse og ansvarlighed for børn og unge i Danmark og 2) formidle resultaterne.

Om undersøgelsen: Med afsæt i en systematisk kortlægning af forskningslitteratur og interview med udvalgte eksperter har Mehlsen Media undersøgt sammenhænge mellem medbestemmelse og ansvar for børn og unge.

Analysen er formidlet i en rapport, der fungerer som et inspirationskatalog. Rapporten giver en række eksempler på medbestemmelse i praksis. Et eksempel er, hvordan børns deltagelse i skolehaver fremmer læring og børns lyst til at smage forskellig slags mad.

Rapporten giver indblik i, hvad medbestemmelse og ansvar betyder for førskolebørn, tweens, teenagers og unge. Kataloget ser også på argumenterne for, hvorfor medbestemmelse og ansvar er vigtigt for børn og unges udvikling og læring, og på relaterede begreber som deltagelse, handlekompetence og medborgerskab.

Rapporten afsluttes med otte bud på, hvad der skal til for at styrke medbestemmelse og ansvar.

Kortlægning af hvad medbestemmelse og ansvar betyder for børn og unge

Af Camilla Mehlsen og Rune Lamberth
© Mehlsen Media og DDS 2014
 ISBN: 978-87-93415-00-3