Undersøgelser og analyser

Mehlsen Media indsamler og formidler viden om aktuelle tendenser og forandringer i medieudviklingen og uddannelsessystemet med særligt fokus på børn og unge. Vi leverer konsulentbistand til undersøgelser og analyser, indsamler data gennem kvalitative og kvantitative metoder og udarbejder undersøgelser for organisationer samt egne undersøgelser.

Vores egne undersøgelser vil typisk følge denne faseinddeling:

  • FASE 1: Indkredsning af definitioner og problemstillinger gennem kortlægning af eksisterende viden på området og ekspertinterview.

  • FASE 2: Indsamling af kvalitative data, fx interview, fokusgrupper og feltarbejde med observationer, og kvantitative data (spørgeskemaundersøgelse).

  • FASE 3: Analyse af den indsamlede data.

  • FASE 4: Formidling. Vi formidler indsigterne journalistisk og med fokus på målgruppernes brug.


EKSEMPLER PÅ UNDERSØGELSER FOR DET DANSKE SPEJDERKORPS


Undersøgelse om børns og unges udvikling

UDVIKLINGSKOMPAS.png

Det Danske Spejderkorps (DDS) sætter fornyet fokus på DDS' formål om at bidrage til børns og unges udvikling. Det sker som led i en større fornyelse af DDS' program. Hvordan passer DDS' nuværende aldersinddeling med børns og unges udviklingsperioder? Hvad optager børn og unge i dag? Hvad er der af ny forskningsmæssig viden, som DDS bør tage højde for?

Mehlsen Media undersøger og formulerer milepæle for og karakteristika ved børns og unges udvikling i alderen ca. 3-20 år og giver DDS et opdateret vidensgrundlag. Desuden udvikler vi modeller og redskaber, der kan inspirere spejderledere til at arbejde med spejdernes personlige udvikling og læring.

Undersøgelsen bygger på interview, observationer og desktopresearch og med bistand fra eksperter, bl.a. professor Charlotte Ringsmose og lektor Grethe Kragh-Müller fra DPU, Aarhus Universitet og medieforsker Tina Skov Gretlund hos DR.

Resultaterne er formidlet i rapporten ‘Udviklingskompasset’, ved foredrag og workshops, og DDS har løbende bragt temaartikler inspireret af rapporten på DDS.dk og Facebook samt designet redskabet ‘Udviklingskompasset’.

Udviklingskompasset
- Ny viden om milepæle og redskaber til udvikling af børn og unge i DDS

Af Camilla Mehlsen og Alona Vibe Vestergaard Andersen
© Mehlsen Media & DDS 2015
ISBN: 978-87-93415-010


Kortlægning af hvad medbestemmelse og ansvar betyder for børn og unge.

Det Danske Spejderkorps (DDS) har bedt Mehlsen Media om at undersøge betydningen af medbestemmelse og ansvarlighed for børn og unge i Danmark.

Med afsæt i nyere pædagogisk forskning giver kataloget indblik i, hvad medbestemmelse og ansvar betyder for førskolebørn, tweens, teenagers og unge. Kataloget ser også på argumenterne for, hvorfor medbestemmelse og ansvar er vigtigt for børn og unges udvikling og læring, og på relaterede begreber som deltagelse, handlekompetence og medborgerskab.

Kataloget giver en række eksempler på medbestemmelse i praksis. Et eksempel er, hvordan børns deltagelse i skolehaver fremmer læring og børns lyst til at smage forskellig slags mad.

Kataloget bygger på en systematisk kortlægning af forskningslitteratur og interview med udvalgte eksperter og afsluttes med otte bud på, hvad der skal til for at styrke medbestemmelse og ansvar. Kataloget er udarbejdet for programudvalget i DDS.

Af Camilla Mehlsen og Rune Lamberth
© Mehlsen Media og DDS 2014
 ISBN: 978-87-93415-00-3